Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Ukončení spolupráce

V průběhu jednoměsíční zkušební doby může kterákoli ze stran od Smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby odstoupit. Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Po skončení zkušební doby je možné Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Každá ze smluvních stran má rovněž právo Smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby vypovědět, a to písemně s týdenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 
2009 - 2022 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

creative webdesign