Občanská poradna Plzeň, o.p.s.

Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Služby

Posláním Občanské poradny Plzeň je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Občanská poradna Plzeň realizuje své aktivity ve třech specifických programech:

Občanské poradenství
Dluhové poradenství
Vzdělávací aktivity pro veřejnost

V programu Občanské poradenství poskytuje Občanská poradna Plzeň od počátku své existence poradenství založené na čtyřech základních principech: bezplatnost, diskrétnost, nestrannost a nezávislost. Mezi specifika občanského poradenství patří také systém práce s klientem, při kterém je kladen důraz na zplnomocňování klienta a jeho rovnocenné postavení během celého poradenského procesu. Poradenství je poskytováno zejména v těchto oblastech:

  • bydlení,
  • rodina a mezilidské vztahy,
  • občanskoprávní vztahy,
  • majetkoprávní vztahy,
  • pracovněprávní vztahy,
  • systém sociálních dávek a pomoci,
  • finanční problematika,
  • ochrana spotřebitele,
  • sociální a zdravotní pojištění,
  • správní řízení (jednání s úřady).
Důraz na poskytování kvalitních služeb se projevil při inspekci kvality sociálních služeb, kterou v srpnu 2008 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje. V hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb Občanská poradna Plzeň, o.s. získala 142 bodů ze 144 možných (tj. 98,6% z maximálního počtu bodů, kterého může poskytovatel sociálních služeb dosáhnout) - podle § 38 odst. 3 písmene a vyhlášky č. 505/2006 Sb. OP Plzeň splňuje standardy sociálních služeb výborně.
S výborným výsledkem proběhl v roce 2006 kontrolní audit od Centra pro kvalitu a standardy (CEKAS), který byl zaměřen především na naplňování Standardů kvality sociálních služeb vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Občanská poradna Plzeň získala Cenu kvality za rok 2005 v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vyhlašovanou časopisem Sociální práce.

Kvalitu poskytovaných služeb prokázaly i nezávislé kontroly kvality prováděné v roce 2002 a 2003 Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem města Plzně a Asociací občanských poraden. V červnu 2003 získala Občanská poradna Plzeň jako výsledek externího auditu kvality prováděného Asociací občanských poraden certifikát kvality a byla zařazena mezi organizace poskytující kvalitní poradenské služby.

Občanská poradna Plzeň byla jedním ze zakládajících členů Asociace občanských poraden a do konce roku 2014 se podílela na její činnosti.

Program Dluhové poradenství vznikl transformací původního programu "sociální integrace". Změnou vymezení důvodu vzniku nepříznivé sociální situace a změnami filozofie sociálních služeb deklarovaných zejména v § 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ztratil tento program své opodstatnění.
Vznikem programu Dluhové poradenství jsme reagovali na tuto změnu a zároveň na zvyšující se počet dotazů v oblasti dluhové problematiky.

V programu Vzdělávací aktivity pro veřejnost je soustředěna dlouhodobější snaha Občanské poradny Plzeň předcházet vzniku tíživých životních situací občanů včasným poskytnutím informací o jejich právech a povinnostech.
Občanská poradna Plzeň pořádá k nejrůznějším aktuálním tématům semináře a přednášky pro veřejnost a spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň.
 
2009 - 2024 © Občanská poradna Plzeň, o.p.s. |

GRIZZLY design